Általános üzleti feltételek

1. § A feltételek érvényessége

1.         Az általunk végzett szállítások, általunk nyújtott szolgáltatások és általunk adott  ajánlatok kizárólag ezen szállítási feltételek alapján történnek, és az általános szállítási feltételek minden egyes szerződés részét képezi, mivel annak a Ptk 205/B. § (1) szerinti megismerését a szállító a székhelyén történő kifüggesztéssel és a honlapján történő közzététellel lehetővé tette, amely alapján annak tartalma megismerhető, így ezek vonatkoznak minden jövőbeni üzleti kapcsolatra akkor is, ha nem hívjuk fel rá külön nyomatékosan a figyelmet, vagy nem hivatkozunk rá, és legkésőbb az áru vagy a szolgáltatás átvételekor a feltételeket kifogásolás nélkül elfogadottnak kell tekinteni és azok megváltoztatása azon túl nem lehetséges.

2.         Ezen üzleti feltételektől eltérni csak akkor lehet, ha azt előzőleg írásban jóváhagytuk.

3.         Üzleti feltételeink akkor is érvényesek, ha a szállítás a megrendelő ellentmondó feltételeinek ismerete ellenére is, fenntartás nélkül megtörtént.

4.         Az árukkal, áruvédjeggyel, ábrákkal, rajzokkal, költségvetésekkel, kezelési utasításokkal és egyéb dokumentációkkal kapcsolatos összes ipari és szerzői jogot fenntartjuk.

Az átadott dokumentációkat írásbeli hozzájárulásunk nélkül tilos sokszorosítani vagy harmadik fél számára hozzáférhetővé tenni. Megrendelő viseli a felelősséget azért, hogy az általa szolgáltatott adatok vagy rajzok alapján legyártott készülékek harmadik fél ipari védelmi jogait nem sértik.

 

2. § Ajánlat és szerződéskötés

1.         Ajánlataink kötelezettség nélküliek. Bármilyen elfogadó nyilatkozat és megrendelés csak írásbeli vagy faxon történt visszaigazolásunkkal együtt érvényes. A rendelés aláírásával a szállítási szerződés joghatályosan létrejött. Ugyanez vonatkozik minden kiegészítésre, módosításra vagy kísérő megállapodásra.

Ha a szerződés visszaigazolása elmarad, de a szállítás a megrendelés alapján megtörténik és megrendelő az árut átveszi, a szerződés megkötöttnek tekintendő a számlánkon és a szállítólevelünkben foglalt mennyiség és minőség szerint.

2.         A rajzok, ábrák, méretek, súly- és egyéb teljesítményadatok csak akkor kötelező érvényűek, ha rájuk vonatkozóan kifejezetten írásbeli megállapodás született.

 

3. § A szállítás terjedelme

1.         A szállítás terjedelmével kapcsolatban a megrendelésre adott írásbeli visszaigazolásunk tekintendő mérvadónak. Amennyiben külön rendelés-visszaigazolás nem áll rendelkezésre, szállításunk terjedelme a mérvadó. A résszállítások a szállítólevélen fel vannak tüntetve. Kiegészítő megállapodások vagy módosítások csak írásban rögzíthetők.

 

4. § Árak

1.         Amennyiben más megállapodás nincs érvényben, ajánlati áraink az ajánlat dátumától számított 30 napig érvényesek. A rendelés írásbeli visszaigazolásában megadott árak tekintendők mérvadónak, melyhez hozzájön még a törvényes forgalmi adó. A pótlólagos szállítások és szolgáltatások külön kerülnek elszámolásra.

2.         Az árak tartalmazzák a telephelyünkön lefolytatott átadási vizsgálat költségeit. A megrendelőnél sorra kerülő átadás költségei a megrendelőt terhelik. Egyebekben az árak nettó értendők a telephelyünkről, a csomagolás, rakodás, szállítás, biztosítás és üzembeállítás költségeit nem tartalmazzák.

3.         A megrendelés minimális értéke nettó 9.000 Ft. Ha a megrendelés mennyisége nem éri el ezt a minimális értékhatárt, fenntartjuk magunknak a jogot a szállítás visszatartására a minimális érték eléréséig, vagy a szerződéses érték 10 %-át, de legalább 300 Ft-ot felszámítunk pótdíjként.

4.         A 80.000 Ft áruérték feletti vásárlás esetén áruinkat a megrendelő címére díjmentesen leszállítjuk. Ez a szállítás az 5. § illetve 6. § -ban foglaltakat nem befolyásolja.

A 80.000 Ft áruérték alatti vásárlás esetén megrendelőink választhatnak, hogy az árut saját maguk elszállítják, illetve elszállíttatják, vagy mi a megrendelő költségére az árut leszállíttatjuk. Amennyiben a megrendelő saját maga szállítja el az árut, akkor 5 munkanap áll rendelkezésére a készrejelentés kézhezvételétől. Amennyiben ez nem történik meg, vállalatunknak jogában áll az árut a megrendelő költségére elszállíttatni.

 

5. § Szállítási és teljesítési határidők

1.         Az általunk megadott tájékoztató határidők nem kötelező érvényűek, amennyiben nem születik erre vonatkozó kifejezett írásbeli megállapodás.

2.         A megállapodott határidők arra az időpontra vonatkoznak, amikor a termék raktárunkból elszállítható. A szállítási készség bejelentésével a határidő betartottnak minősül.

3.         Ha a szállítás vagy teljesítés késlekedését vis major vagy más olyan esemény bekövetkezése okozza, mely részünkre a szállítást lényegesen megnehezíti, vagy lehetetlenné teszi - ide tartoznak az utólag jelentkező anyagbeszerzési nehézségek, üzemzavarok, sztrájk, kizárás, munkaerőhiány, szállítóeszközök hiánya, hatósági rendeletek stb., akkor is, ha ezek a mi szállítóinknál vagy azok beszállítóinknál vagy azok beszállítóinál jelentkeznek – a megállapodott határidő be nem tartása nem róható fel a szállító hibájának. Ilyen esetben jogunk van az akadályoztatás időtartamának megfelelően elhalasztani a szállítást vagy szolgáltatást, illetve a még nem teljesült részletek vonatkozásában a szerződéstől részben vagy egészben visszalépni.

4.         Ha az akadályoztatás három hónapnál hosszabb ideig tart, a megrendelőnek egy méltányos meghatározott póthatáridő kitűzése után joga van a még nem teljesült részletek vonatkozásában a szerződéstől visszalépni, kivéve, ha a póthatáridő lejártáig az előállítandó termék elkészül, és megrendelőnek a szállíthatóságot bejelentik.

5. Amennyiben a határidők be nem tartása szándékos vagy durván gondatlan cselekedetre vezethető vissza, megrendelő igényt tarthat az általunk okozott késedelem következtében keletkezett kára megtérítésére, de legfeljebb a késedelmes szállítás és szolgáltatás számlaértékének 5 %-ig. Semmilyen ezt meghaladó kártérítési igény nem érvényesíthető.

6.         Bármikor jogunk van részszállítást vagy részszolgáltatást eszközölni, és ezt külön leszámlázni.

 

6. § Kárveszély átszállása és átadás

1.         Ellenkező megállapodás hiányában mi határozzuk meg a feladást és annak helyszínét. Ha a megrendelő különleges szállításra tart igényt, az így keletkező többletköltségek őt terhelik.

2.         A kárveszély legkésőbb a szállítmány feladásakor átszáll a megrendelőre akkor is, ha részszállításról van szó, vagy ha más szolgáltatás is – például feladás vagy üzembe helyezés – vállaltunk.

3.         Az általunk készre jelentett árut megrendelőnek haladéktalanul le kell hívnia, illetve 5 munkanapon belül el kell vinnie, ellenkező esetben jogunk van az áru megrendelő költségére és veszélyére raktározni.

 

7. § Szavatosság

1.         Szállító szavatolja, hogy a szerződés tárgyában a teljesítéskor megvannak a törvényben és a szerződésben meghatározott tulajdonságok.

2.         A szavatosságra vonatkozóan egyébként a Ptk.308.§-ban foglaltak irányadóak. A jogosult (megrendelő) hat hónapos elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági jogait (ha a hiba nem volt felismerhető, akkor a teljesítéstől számított egy évig).

3.         Amennyiben nem tartják be az általunk adott kezelési és karbantartási utasítást, módosítják a terméket, illetve olyan anyagokat használnak, amelyek nem felelnek meg az eredeti specifikációnak, vagy javítják, illetve megkísérlik a javítást anélkül, hogy mi azt írásban engedélyeztük volna, úgy minden szavatosság iránti igény érvényét veszíti. Nem vállaljuk a felelősséget azokért a meghibásodásokért sem, amelyek a nem megfelelő, vagy szakszerűtlen kezelésre, helytelen üzembe helyezésre, természetes elhasználódásra, különösen a kopó alkatrészekre, nem megfelelő karbantartásra, valamint kémiai, elektromechanikai vagy elektromos behatásokra vezethetők vissza, amennyiben az nem róható fel a mi hibánkul.

4.         Megrendelőnek haladéktalanul, de legkésőbb az áru beérkezésétől számított egy héten belül írásban közölnie kell az esetleges hiányosságokat. Azokról a hiányosságokról, melyek ezen időszakban gondos ellenőrzés ellenére sem fedezhetők fel, felfedezésük után haladéktalanul írásban tájékoztatni kell a szállítót.  Ha a jogosult igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, így különösen, ha a hiba a jellegénél vagy a dolog természeténél fogva a 308. §-ban meghatározott határidőn belül nem volt felismerhető, a szavatossági jogok érvényesítésének határideje a teljesítés időpontjától számított egy év, tartós használatra rendelt dolog esetében három év, fogyasztói szerződés esetén úgyszintén három év . Ha a kötelező alkalmassági idő három évnél hosszabb, az igény érvényesítésére ez a határidő az irányadó. E határidők elmulasztása jogvesztéssel jár.

5.         Amennyiben megrendelő közli, hogy a termék nem felel meg a szavatosságnak, jogunkban áll eldönteni, hogy megrendelő előre kifizetett fuvarral küldje e vissza a hibás alkatrészt vagy készüléket javításra, melyet azután ismételten megküldünk részére, vagy pedig munkatársunk, illetve szerződött javítószolgálatunk a helyszínen fogja megjavítani azt. Ha a szavatossági munkákat megrendelő kérésére egy általa meghatározott helyen kell elvégezni, ennek a kérésnek eleget tehetünk, de jogunkban áll munkatársunk, illetve megbízottunk munkadíját és utazási költségeit megrendelőnek leszámlázni.

6.         Utólagos javítási munkák elvégzése következtében a szavatossági határidő a javítási munkák elvégzésének időtartamával hosszabbodik meg. A kicserélt alkatrészre, illetve a javításra vonatkozó garanciális idő a PTK 308 § 3. bekezdése szerinti határidő alapján.

7.         A fenti bekezdésekben foglaltak végérvényesen szabályozzák a termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó szavatosságot, és kizárnak bármilyen más szavatossági és kártérítési igényt.

 

8. § Csomagolás

1.         A szállítás általában a katalógusban szereplő szabványcsomagban történik.

 

9. § Tulajdonjog fenntartása

1.         A szállító az általa leszállított áru tulajdonjogát annak ellenértéke teljes kiegyenlítéséig fenntartja, így a megrendelő, illetve átvevő ellen indult esetleges felszámolási, csőd- és végelszámolási eljárásban azok nem vonhatók a hitelezői vagyon körébe, elkülönítetten nyilvántartandóak, mint idegen tulajdon.

2.         A megrendelő köteles írásban közölni a szállítóval esetleges cím, bankszámla, illetve telefonszám-változásait, és elmulasztása esetén viseli az ezzel kapcsolatos teljes felelősséget.

 

10. § Fizetés

1.         Amennyiben nincs egyéb megállapodás érvényben, számláink az áru kézhezvételekor azonnal levonás nélkül fizethetők. Amennyiben fizetési határidőről szóló megállapodás van érvényben, a határidők, mely alatt a számla ellenértékének be kell érkeznie, a számla kiállítási időpontjától értendők és a számlán feltüntetett esedékességi időpontban a számla ellenértékének már mutatkoznia kell bankszámlánkon ellenkező esetben a fizetés késedelmesnek minősül és késedelmi kamatfizetési kötelezettség viselésével jár. Megrendelő ellenkező értelmű rendelkezése ellenére jogunkban áll a befizetéseket a korábbi tartozások kiegyenlítéseként elszámolni. Amennyiben már költségek és kamatok keletkeztek, úgy jogunkban áll a befizetéseket először a költségekre, majd a kamatokra, és csak ezután a főkövetelés kiegyenlítésére használni.

2.         A fizetés akkor tekinthető megtörténtnek, ha már rendelkezhetünk az összeg fölött. Csekk esetén akkor tekinthető megtörténtnek a fizetés, ha a csekk összegét végérvényesen jóváírták a számlánkon.

3.         Az általunk jóváhagyott engedmények érvényüket vesztik, ha a számla összege a fizetési határidő lejártakor nem áll végérvényesen a rendelkezésünkre.

4.         Ha a megrendelő késedelembe kerül, a késedelembe esés időpontjától kezdve jogunkban áll a mindenkori jegybanki alapkamat kétszeresét késedelmi kamatként leszámlázni, amely késedelmi kamat mértékében történő megállapodás a megrendelő által történő áru átvételével kifejezetten elfogadottnak tekintendő.

5. Ha a megrendelő nem tesz eleget fizetési kötelezettségének, különösen, ha az általa adott csekk nem váltható be, vagy ha fizetéseit beszünteti, vagy más olyan körülmény jut a tudomásunkra, amely a megrendelő hitelképességét megkérdőjelezi, úgy jogunkban áll asz összes hátralevő tartozás esedékességét előrehozni, akkor is, ha csekket fogadunk el. Ezen kívül ilyen esetekben jogunk van előleg vagy biztosíték fizetését megkívánni.

 

11. § Felelősség korlátozása

1. Az általunk szóban, írásban és egyéb módon nyújtott tanácsadás nem mentesíti a megrendelőt azon kötelessége alól, hogy saját maga ellenőrizze, megfelel-e az általunk gyártott termék a tervezett felhasználási célnak.

 

12. § Alkalmazandó jog, illetékes bíróság, részmegsemmisítések

1.         Ezen szállítási feltételekre, valamint a köztük és a megrendelő között fennálló teljes jogviszonyra a Magyarországon érvényes polgári jog rendelkezései vonatkoznak.

2.         Jogvita esetén a Polgári perrendtartás általános illetékességi szabályai irányadóak.

3.         Ha ezen szállítási feltételek valamely rendelkezésre vagy valamely más megállapodás keretében hozott rendelkezés érvénytelen lenne, az a többi rendelkezés vagy megállapodás érvényességét nem érinti.

 

Rothenberger Szerszám és Gép Kereskedelmi Kft.

1097 Budapest, Gubacsi út 26.

Tel: 347 5040 Fax: 347 5059

E-mail: info@rothenberger.hu

Weboldal: www.rothenberger.hu